ZOEK...
E-mailadres

Leveringsvoorwaarden

Deze tekst is opgesteld in het Nederlands, fouten door vertalingen zijn niet juridisch bindend


ALGEMENE VOORWAARDEN Gerrutcamaro.nl
1. Algemeen
1.1 Onder ‘Gerrutcamaro.nl’ en Gerrutcamaro wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de onderneming in de vorm van een eenmanszaak, Gerrutcamaro.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Maasbracht, Nederland, en statutair gevestigd te Maasbracht, Nederland. Het hoofdkantoor van Gerrutcamaro.nl is gevestigd op het adres: Echterstraat 120 6051GC te Maasbracht, tel.nr: 0475853172, emailadres info@gerrutcamaro.nl . Gerrutcamaro.nl is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, KvK-nummer 34241662, BTW-nummer NL002170641B07.
2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Gerrutcamaro.nl als leverancier van producten optreedt.
3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Gerrutcamaro.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Gerrutcamaro.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden. Alle door Gerrutcamaro.nl verkochte producten zijn uitdrukkelijk enkel geschikt voor personen boven de 16 jaar, Gerrutcamaro.nl is niet aansprakelijk voor schades geleden bij afwijken van dit leeftijdsadvies.
4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Gerrutcamaro.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
6. Afzetgebied
Alle goederen worden wereldwijd geleverd.
7. Bezorgkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2 De bezorgkosten bedragen Euro 6,95 per bestelling binnen Nederland, ongeacht het aantal artikelen. Buiten Nederland gelden tarieven volgens het schema  op www.gerrutcamaro.nl/verzending
8. Levering en levertijd
8.1 Binnen Nederland levert Gerrutcamaro.nl de bestelde producten binnen 4 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling op het opgegeven afleveradres af, mits anders afgesproken door Gerrutcamaro.nl en koper. Indien niet aanwezig, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd.
8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Gerrutcamaro.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
8.3 Gerrutcamaro.nl zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Gerrutcamaro.nl. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
8.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.
9. Veilig betalen
Gerrutcamaro.nl biedt verschillende manieren om elektronisch te betalen en tevens de mogelijkheid om contant bij overdracht te betalen:
9.1 Credit cards via www.paypal.com, kopers binnen nederland betalen hiervoor €0,35 + 4% provisie, kopers buiten nederland betalen geen kosten.
9.2 Overschrijving naar bankrekening.
9.3 Contant bij overdracht op conventie of beurs.
9.4 IDEAL (alleen voor rekeninghouders binnen nederland)

10. Retour producten
10.1 Producten, die u via de Gerrutcamaro.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen zeven werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Gerrutcamaro.nl berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. Koper is verantwoordelijk voor de retour portokosten. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@gerrutcamaro.nl
10.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Gerrutcamaro.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@gerrutcamaro.nl.
10.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Gerrutcamaro.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@gerrutcamaro.nl
10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@gerrutcamaro.nl
10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
10.6 Indien u producten, die via Gerrutcamaro.nl zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Gerrutcamaro.nl neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

11. Garantie
11.1 Op alle geleverde producten door Gerrutcamaro.nl geldt een garantietermijnen van 6 maanden.
12. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
12.1 Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
12.2 Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.3 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gerrutcamaro.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terugbetaald te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Gerrutcamaro.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking.
13. Schadevergoeding
13.1 Gerrutcamaro.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Gerrutcamaro.nl komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
13.3 Gerrutcamaro.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Gerrutcamaro.nl als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gerrutcamaro.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Gerrutcamaro.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Gerrutcamaro.nl. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
15. Nederlandse tekst prevaleert
15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
16. Persoonsgegevens
16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Gerrutcamaro.nl nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
16.2 Gerrutcamaro.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
17. Prijzen
17.1 Gerrutcamaro.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

18 Privacy Statement en Cookie Verklaring.

18.1 Bij het akkoord gaan met de Leveringsvoorwaarden verklaart u ook kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met onze Privacy Statement en Cookie Verklaring. Deze kunt u hier na lezen.


download hier (63kB) de Leveringsvoorwaarden in PDF


  • Groot assortiment vintage & nieuwe Transformers.
  • Wij kopen ook collecties.
  • Verzending wereldwijd.
  • Vaste verzendtarieven.
  • Verzending vanuit de EU, geen import tax.
  • 'Mijn stapel met spullen' bespaar op verzendkosten.

Google Translate